5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Economic Situation: Assets > Wave 4

List of questions

Now showing 42 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ca010

Had u op 31 december 2007 geld uitgeleend aan vrienden, familie of kennissen?

Dutch
ca011

Had u op 31 december 2007 verder nog bezittingen of geld gespaard of belegd in een vorm die nog niet aan de orde is geweest (denk bijvoorbeeld aan contant geld, muziekinstrumenten, kunst, antiek, juwelen, verzamelingen, et cetera)?

Dutch
ca012

Wat was het totale saldo van uw betaalrekeningen, spaarrekening(en), depositorekening(en), spaarbankboekje(s), spaarbrieven, spaarbewijzen en spaarbiljetten en banksparen op 31 december 2007? Bij een negatief saldo moet u een minteken voor het bedrag zetten. [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca013

Kunt u dan zeggen in welke categorie het totale saldo (de totale waarde) viel op 31 december 2007 (positief dan wel negatief)?

Dutch
ca014

Wat was de som van het totale minimaal gegarandeerd eindbedrag van uw koopsompolissen of lijfrenteverzekeringen resp. het totale gespaarde bedrag van uw kapitaalverzekeringen op 31 december 2007? [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca015

Kunt u dan zeggen in welke categorie de som van het totale minimaal gegarandeerd eindbedrag van uw koopsompolissen of lijfrenteverzekeringen resp. het totale gespaarde bedrag van uw kapitaalverzekeringen viel?

Dutch
ca016

Wat was de totale waarde van uw beleggingen (groeifondsen, aandelenfondsen, obligaties, pandbrieven, aandelen, opties, falcons, warrants, etcetera) op 31 december 2007? (let op: geschreven opties vertegenwoordigen een schuld en bij een negatief saldo moet u een minteken voor het bedrag zetten.) [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca017

Kunt u dan zeggen in welke categorie de totale waarde viel?

Dutch
ca018

Wat was de totale waarde van het onroerend goed (niet bestemd voor eigen bewoning of tweede huis / vakantiewoning) op 31 december 2007? [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca019

Kunt u dan zeggen in welke categorie de totale waarde viel?

Dutch
ca020

Hebt u hypotheken op deze onroerende goederen?

Dutch
ca021

Hoe hoog was de restantschuld op deze hypotheken per 31 december 2007? [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca022

Kunt u dan zeggen in welke categorie de restantschuld viel?

Dutch
ca023

Wat schat u dat de totale verkoopwaarde was van de auto(’s), motor(en), bo(o)t(en), (sta)caravan(s) op 31 december 2007 die in uw bezit waren? [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca024

Kunt u dan zeggen in welke categorie de geschatte verkoopwaarde viel?

Dutch
ca025

U hebt aangegeven dat u geld hebt uitgeleend aan vrienden, familie of kennissen. Welk bedrag had u op 31 december 2007 uitgeleend aan vrienden, familie of kennissen? [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca026

Kunt u zeggen in welke categorie het bedrag op 31 december 2007 viel?

Dutch
ca027

U hebt aangegeven dat u verder nog geld gespaard of belegd hebt in een vorm die nog niet aan de orde is geweest (antiek, juwelen, verzamelingen, et cetera of contant geld). Wat was de totale waarde hiervan? [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca028

Kunt u zeggen in welke categorie de totale waarde op 31 december 2007 viel?

Dutch
ca030

Was er op 31 december 2007 aan de BV een pensioen-BV gekoppeld? Een pensioen BV is een vennootschap die enkel wordt gebruikt voor de pensioenopbouw van de DGA.

Dutch
ca034

Hoe groot was in het boekjaar 2007 uw belang in de BV waarvan u (groot)aandeelhouder bent, uitgedrukt in een percentage?

Dutch
ca035

Hoe groot was het eigen vermogen van deze BV op 31 december 2007?

Dutch
ca036

Kunt u dan aangeven in welke categorie het eigen vermogen van de BV waarvan u (groot)aandeelhouder bent viel op 31 december 2007?

Dutch
ca041

Was op 31 december 2007 het boekjaar van uw maatschap of vennootschap onder firma gelijk aan het kalenderjaar?

Dutch
ca048

Is het boekjaar van uw bedrijf gelijk aan het kalenderjaar?

Dutch
ca054

Had u op 31 december 2007 nog een schuld als gevolg van een studiefinanciering (denk aan de [wave1: Informatie Beheer Groep; wave 2: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen de Informatie Beheer Groep)] in Groningen)?

Dutch
ca055

Wat was de totale restschuld van uw studielening(en) op 31 december 2007? [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca056

Kunt u dan zeggen in welke categorie de totale restschuld viel?

Dutch
ca057-ca062 and ca087

Had u op 31 december 2013 één of meer van de volgende zaken? U kunt meerdere antwoorden geven.Vink het hokje voor de vraag aan, wanneer u met ja wilt antwoorden.

Dutch
ca063

Wat was totale bedrag van de leningen, kredieten en schulden op 31 december 2007? Het gaat om het totaal van alle onderdelen die u in de vorige vraag hebt aangevinkt. [wave 2:Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
ca064

Kunt u dan zeggen in welke categorie [wave 1: de totale restschuld; wave 2: het totale bedrag van de leningen, kredieten en schulden op 31 december 2009] viel?

Dutch
ca065

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe zwaar de terugbetaling (aflossing + rente) van de leningen, kredieten en/of schulden voor u is/was? 0 betekent dat dit geen enkel probleem voor u is/was en 10 betekent dat dit een zeer zware last voor u is/was.

Dutch
ca066-ca070

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

Dutch
ca078, ca005 - ca009

Was u op 31 december 2007 in het bezit van een of meer van de volgende eigendommen? U kunt de vakjes aanvinken die voor u van toepassing zijn. Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
ca079

Was u in 2009 directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV?

Dutch
ca080

Maakte u in 2009 deel uit van een maatschap of vennootschap onder firma?

Dutch
ca081

Was u in 2009 werkzaam als zelfstandige in een eenmanszaak of als bedrijfseigenaar (niet zijnde directeur-grootaandeelhouder (DGA))?

Dutch
ca083

Hoe groot was in het boekjaar [if ca041=1: 2011 / if ca041=1: 2010/2011] volgens de fiscale balans uw aandeel in het eigen maatschaps- ofvennootschapsvermogen per balansdatum in euro’s? Bij een negatief aandeel moet ueen minteken voor het bedrag zetten.

Dutch
ca084

Kunt u dan aangeven in welke categorie uw eigen aandeel in het eigen maatschaps- ofvennootschapsvermogen per balansdatum viel?

Dutch
ca085

Hoe groot was in het boekjaar [if ca048=1: 2011 / if ca048=2: 2010/2011]volgens de fiscale balans uw eigen vermogen per balansdatum? Bij een negatiefv ermogen moet u een minteken voor het bedrag zetten.

Dutch
ca086

Kunt u dan aangeven in welke categorie het eigen vermogen van uw eigen bedrijf per balansdatum viel?

Dutch
intro

De volgende vragen gaan over bezittingen en leningen. Het gaat dus niet om inkomsten. Deze worden in de vragenlijst Inkomen gevraagd. Ook vragen we hier niet naar onroerend goed dat bestemd is voor eigen bewoning of tweede huis; dit komt aan de orde in de vragenlijst Wonen. [als (ca003=1 of ca003=2 of ca003=3) en ca001=1 en ca002=1: Vaak hebben partners bezittingen op beider naam staan. Wilt u in dat geval de bezittingen opgeven die op beider naam staan én de bezittingen die alleen op uw eigen naam staan. / als (ca003=1 of ca003=2 of ca003=3) en ca001=1 en ca002=0: Vaak hebben partners bezittingen op beider naam staan. Wilt u in dat geval uitsluitend de bezittingen opgeven die alleen op uw eigen naam staan. De gezamenlijke bezittingen worden aan uw partner gevraagd. / als ca003>3: Wilt u uitsluitend de bezittingen opgeven die alleen op uw eigen naam staan.]

Dutch