5
Sources
691
Studies
51855
Questions
527
Persons

SCP Cultural Changes > Cultural changes in the Netherlands 1987 - CV'87

Publisher: 
Steinmetz Archives
Creator: 
Becker J.W.
Nauta A.N.
Subject: 
childrearing
crime
discrimination
economy
education
employment
environment
family life
finance
health
massmedia
politics, internal
religion
sexuality
sociology
welfare
work
Description: 

Trend study on changes in general opinions and attitudes of ( parts of ) the Dutch population. Work, income versus leisure / job satisfaction, pressure of work / satisfaction with life, prosperity / social contacts / mass-media, exposure to news and politics / prosperity, materialism / attitude towards consumer credit / expected developments in society / conservatism / need for higher tax-rates, higher public spendings / personal feelings, worries about life, health, politics, housing, family income / expected and desired development of personal incomes and social benefits / abuse of social securities / image of the unemployed and recipients of disablement insurance benefits, moonlighting / level of benefits, inequality of incomes / employee participation / fundamental rights of citizens / structure and aims of school system / freedom of speech, strike, demonstration etc. / religious dogmatism, conservatism, permissiveness / religion and politics, social life, organizations / perception of crime, alternative punishment / student participation / political left, right items, political efficacy, political interest, trust in politics / concern with environment, who is responsible / energy problem/ nuclear power / confidence in future of society / permissiveness towards various ways of social protest and counteractions from authorities / social contrasts / expected changes in society next 15 years / influence of unions and employers on national policy / doing domestic work, problems with it / perception of marriage: working women with young children, divorce, adoption, fidelity, education, standards and values / judgement of various forms of cohabitation / most appreciated qualities of men and women / image of the elderly / knowledge of aids, expected development, measures to stop aids / euthanasia / advices to friends with domestic problems / rights of homosexuals / equal rights for different social groups to housing, job, career / discrimination of ethnic groups / ( dis- )advantages of being unemployed / public versus individual spendings, responsibilities for education, social services, public transport, museums, health services / attitude towards ex-psychiatric patients / written questionnaire: most important personal qualities for success in life / relation between performance and payment, necessity of income differences, desired re-allocation of incomes, evaluation of tax rates / knowledge of actual incomes of different occupational groups / desired income levels for these groups / incompatible interests between different social groups / occupational career, comparison to father's career. Background variables: basic characteristics/ residence/ household characteristics/ occupation/employment/ income/capital assets/ education/ social class/ politics/ religion/ readership, mass media, and 'cultural' exposure/ organizational membership

Repository Record Identifier: 
oai:scpdata.nl:9

List of questions

Now showing 329 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cv-1987_int010-int022

Nu een aantal vragen over de mogelijkheden om in het leven vooruit te komen; hieronder staat een aantal zaken genoemd die daarmee te maken zouden kunnen hebben. Wilt U bij elk daarvan aangeven hoe belangrijk dat volgens U is om in het leven vooruit te komen?

Dutch
cv-1987_int025-int031

Nu een aantal uitspraken. Wilt U voor elke uitspraak aangeven in hoeverre U het daarmee eens of oneens bent?

Dutch
cv-1987_int032a-int042b

Nu volgt een aantal mensen met verschillende beroepen. Wilt U voor elk van hen aangeven wat U denkt dat zo iemand per jaar verdient, en wat zo iemand volgens U eigenlijk zou moeten verdienen? Het gaat hier om het bruto jaar-inkomen, dus het inkomen voordat belasting, premies e.d. eraf gaan. LET OP: Als U het niet zo precies weet, wilt U het dan zo goed mogelijk schatten? Gebruikt U wel weer alle kolommen; denkt U bijvoorbeeld dat iemand bruto gemiddeld f. 39.000,- per jaar verdient, dan streept U het getal 039 aan.

Dutch
cv-1987_int043-int049

Nu een aantal uitspraken. Wilt U voor elke uitspraak weer aangeven in hoeverre U het daarmee eens of oneens bent?

Dutch
cv-1987_int050-int052

Hoe zou U in het algemeen de huidige belastingen in Nederland beschrijven?

Dutch
cv-1987_int054-int059

Hieronder staan steeds twee sociale groeperingen die van elkaar verschillen en zelfs wel eens in strijd met elkaar zijn. Kunt U aangeven hoe groot de tegenstelling volgens U in ons land is tussen ...

Dutch
cv-1987_var076-var087

Hoe denkt U dat de situatie in ons land in het jaar 2000 zal zijn? Wilt U dit aan de hand van deze kaart één voor één aangeven? Denkt U dat

Dutch
cv-1987_var097-var099

Bent u ervoor of ertegen dat:

Dutch
cv-1987_var100-var111

Hierna volgt een aantal vragen over MAATREGELEN die de overheid zou kunnen nemen. Wilt u aangeven of u het met deze maatregelen sterk eens bent, het ermee eens bent, het ermee oneens bent, of het er sterk mee oneens bent?

Dutch
cv-1987_var118-var124

Hierna volgt een aantal vragen over MAATREGELEN die de overheid zou kunnen nemen. Wilt u aangeven of u het met deze maatregelen sterk eens bent, het ermee eens bent, het ermee oneens bent, of het er sterk mee oneens bent?

Dutch
cv-1987_var154-var157a

Enq.: Lees op: Nu wat over de sociale wetten. Ik noem u een paar sociale voorzieningen. Zou u mij voor elk hiervan willen zeggen of deze volgens u op dit moment voldoende of onvoldoende is?

Dutch
cv-1987_var179-var185

Op deze kaart wordt steeds het een en ander genoemd. Wilt u mij voor elk afzonderlijk zeggen of u vindt dat iedereen in ons land vrij moet zijn om te doen wat erop staat of dat die vrijheid volgens u op de een of andere manier moet worden beperkt? We beginnen met A. Moet dat vrij zijn?

Dutch
cv-1987_var205-var209

Wilt u de volgende vragen steeds beantwoorden met "ja"of "nee"?

Dutch
cv-1987_var213-var216

Dan lees ik u nu een aantal uitspraken voor met betrekking tot het geloof. Wilt u mij bij elke uitspraak zeggen of u het er volkomen mee eens bent, in grote lijnen mee eens bent, eigenlijk niet mee eens bent of helemaal niet mee eens bent?

Dutch
cv-1987_var224-var228

Ik noem u 5 soorten verenigingen. Wilt u mij nu voor elk afzonderlijk zeggen of u vindt dat zo'n vereniging moet uitgaan van een godsdienstig beginsel of niet?

Dutch
cv-1987_var271-var273

Nu een paar vragen over inspraak

Dutch
cv-1987_var342-var347

Nu volgt een aantal uitspraken waarvan U steeds kunt aangeven of U het er sterk mee eens bent, mee eens bent, het ermee oneens bent of het er sterk mee oneens bent. Alleen als U het beslist noch eens / noch oneens bent met de uitspraak, moet U het middelste hokje aanwijzen. Alleen als U geen enkele mening hebt over een uitspraak, wijst U het vakje "Geen mening" aan.

Dutch
cv-1987_var357-var359

Nu volgt een aantal uitspraken waarvan U steeds kunt aangeven of U het er sterk mee eens bent, mee eens bent, het ermee oneens bent of het er sterk mee oneens bent. Alleen als U het beslist noch eens / noch oneens bent met de uitspraak, moet U het middelste hokje aanwijzen. Alleen als U geen enkele mening hebt over een uitspraak, wijst U het vakje "Geen mening" aan.

Dutch
cv-1987_var402-var405

Nu volgt een aantal uitspraken waarvan U steeds kunt aangeven of U het er sterk mee eens bent, mee eens bent, het ermee oneens bent of het er sterk mee oneens bent. Alleen als U het beslist noch eens / noch oneens bent met de uitspraak, moet U het middelste hokje aanwijzen. Alleen als U geen enkele mening hebt over een uitspraak, wijst U het vakje "Geen mening" aan.

Dutch
cv-1987_var409-var414

Er zijn verschillende manieren waarop mensen hun verontwaardiging of afkeuring over beslissingen en maatregelen, bijvoorbeeld van de regering, kunnen uiten. Ik zal er een paar noemen. Wilt U aangeven of U ze goedkeurt of niet?

Dutch
cv-1987_var505-var508

Op deze kaart staan een aantal uitspraken, die men zo wel eens hoort. Wilt U mij nu voor elk hiervan zeggen of U het er volkomen mee eens bent, in grote lijnen mee eens, eigenlijk niet mee eens of helemaal niet mee eens bent?

Dutch
cv-1987_var512-var514

Op deze kaart vindt U een aantal eigenschappen die een man kan bezitten. Kunt U mij nu zeggen, welke eigenschap een vrouw het allerbelangrijkst vindt voor de man met wie zij wil trouwen en welke eigenschap zij het minst van belang acht?

Dutch
cv-1987_var584a-var584n

Hieronder volgt een aantal eigenschappen. Wilt U nu eens voor elke eigenschap aangeven of U vindt dat die eigenschap meer voorkomt bij mensen die gewoon werken, dus werkenden, of meer voorkomt bij mensen die geld krijgen van de werksloosheidswet, dus werklozen? Vindt U bijvoorbeeld dat een eigenschap veel meer voorkomt bij werkenden dan wijst U het hokje aan dat het meest links staat. Vindt U dat een eigenschao veel meer voorkomt bij werklozen, dan wijst U het hokje aan dat het meest rechts staat.

Dutch
cv-1987_var585a-var585n

Wilt U nu hetzelfde doen voor werkenden en arbeidsongeschikten?

Dutch
cv-1987_var593-var596

Nu volgt een aantal uitspraken waarvan U steeds kunt aangeven of U het er sterk mee eens bent, mee eens bent, het ermee oneens bent of het er sterk mee oneens bent. Alleen als U het beslist noch eens / noch oneens bent met de uitspraak, moet U het middelste hokje aanwijzen. Alleen als U geen enkele mening hebt over een uitspraak, wijst U het vakje "Geen mening" aan.

Dutch
cv-1987_var611-var623

Nu volgt een aantal ontwikkelingen die in de komende 15 jaar in Nederland plaats kunnen vinden. Wilt U voor elke bewering aangeven in hoeverre U het daarmee eens of oneens bent?

Dutch
cv-1987_var634-var638

Er zijn verschillende manieren waarop mensen hun verontwaardiging of afkeuring over beslissingen en maatregelen, bijvoorbeeld van de regering, kunnen uiten. Ik zal er een paar noemen. Wilt u aangeven of u ze goedkeurt of niet?

Dutch
cv-1987_var683a-var683h

Ik ga u steeds weer verschillende soorten gezinnen of personen oplezen. Wij zouden graag van U weten wie van de twee volgens U tijdens een periode van woningschaarste een vrijkomende woning moet krijgen.

Dutch
cv-1987_var699a-var699f

Nu iets over recht en veiligheid. Men kan wetsovertreders in plaats van gevangenisstraf te geven veroordelen tot het verrichten van nuttig werk in bijvoorbeeld het natuurbehoud, de verpleging of de bejaardenzorg. Ik noem u nu een aantal wetsovertredingen. Wilt u mij aan de hand van deze kaart voor elk daarvan zeggen in hoeverre u er voor of tegen bent om deze te bestraffen met het verrichten van nuttig werk in plaats van met gevangenisstraf?

Dutch
cv-1987_var728a-var728f

Veronderstel dat er twee werknemers zijn, die op één punt verschillen, maar overigens op alle andere punten gelijk zijn. Als één van hen ontslagen moet worden omdat het bedrijf slecht gaat, wie zou dat volgens U dan moeten zijn?

Dutch
cv-1987_var729a-var729f

Veronderstel nu weer eens dat er twee werknemers zijn, die op één punt verschillen, maar overigens op alle andere punten gelijk zijn. Als maar één van beiden in aanmerking kan komen voor promotie, wie zou het dan moeten zijn?

Dutch
cv-1987_var746-var752

Ik ga U nu een aantal samenlevingsvormen voorlezen. Wilt U mij voor elk van deze samenlevingsvormen zeggen of U die goedkeurt of dat U die afkeurt?

Dutch
cv-1987_var757a-var757c

Moeten homosexuele paren dezelfde rechten krijgen als gewone echtparen bij:

Dutch
cv-1987_var769-var776

Enq.: Lees Op: Nu even iets heel anders. Stel dat een bekende van U, bijvoorbeeld een vroegere collega of iemand uit de buurt een jaar lang opgenomen is geweest in een psychiatrische inrichting en nu weer thuis komt:

Dutch
cv-1987_var806-var809

Dan lees ik u nu een tweetal uitspraken voor met betrekking tot het werken. Zoudt u mij voor elk van deze uitspraken met behulp van deze kaart willen aangeven in hoeverre u het daarmee eens of oneens bent?

Dutch
cv-1987_var821a-var821j

Nu volgt een aantal motieven voor schoolkeuze. Zoudt u voor elk motief steeds willen aangeven of u deze zeer belangrijk, belangrijk, onbelangrijk of zeer onbelangrijk vindt als het zou gaan om een lagere school voor uw kind? Alleen als u beslist dit motief noch belangrijk, noch onbelangrijk vindt, moet u het middelste vakje aanwijzen. Alleen als u beslist geen enkele mening hebt over een motief, wijst u het vakje "Geen mening" aan.

Dutch
cv-1987_var877-var880

Ik noem U twee groepen waarvan wel eens wordt gezegd dat ze tegenover elkaar staan. Kunt U zeggen of deze tegenstelling in ons land zeer groot, groot, niet zo groot, of klein is of dat er helemaal geen tegenstelling is?

Dutch
cv-1987_var889-var894

Ik ga U nu enkele problemen opnoemen; problemen die mensen kunnen hebben in verband met huishoudelijk werk. Wilt U voor elk probleem aangeven in hoeverre het voor U een probleem is?

Dutch
cv-1987_var956-var960

Nu volgt nog een aantal vragen over ouderen. Hieronder komen steeds twee uitspraken naast elkaar voor. Het is de bedoeling dat U eerst beide uitspraken leest en daarna bepaalt met welke van beide uitspraken U het het meest eens bent. Als U Uw keuze bepaald hebt, wijst U één van de twee vakjes aan, die het dichtst bij deze uitspraak staan en wel: Als U het veel meer met één van beide uitspraken eens bent, wijst U het vakje aan dat het dichtst bij deze uitspraak staat, waar boven staat: veel meer mee eens; bent U bijvoorbeeld het veel meer met de linker- dan met de rechter uitspraak eens, dan wijst U het meest linkse vakje aan. Bent U minder beslist in Uw keuze, dan wijst U het vakje aan dat meer naar het midden staat: meer mee eens. ALLEEN ALS U BESLIST GEEN KEUZE KUNT MAKEN, MOET U HET MIDDELSTE VAKJE AANWIJZEN! EN ALLEEN ALS U HELEMAAL GEEN MENING HEEFT OVER BEIDE UITSPRAKEN, KUNT U HET VAKJE AANWIJZEN RECHTS NAAST ELK PAAR UITSPRAKEN, WAAR BOVEN STAAT : Geen mening.

Dutch
cv-1987_var961-var971

Nu een aantal uitspraken. Wilt U voor elke uitspraak aangeven in hoeverre U het daarmee eens of oneens bent?

Dutch
cv-1987_var972a-var972k

Hieronder volgt een aantal eigenschappen. Wilt U nu voor elke eigenschap aangeven of U vindt dat die eigenschap meer voorkomt bij ouderen of meer voorkomt bij jongeren? Vindt U bijvoorbeeld dat een eigenschap veel meer voorkomt bij ouderen, dan kruist U het vakje aan dat het meest links staat. Vindt U dat een eigenschap veel meer voorkomt bij jongeren, dan wijst U het hokje aan dat het meest rechts staat.

Dutch
cv-1987_var987-var990

Ik noem U nu een aantal maatregelen die men zou kunnen nemen om verspreiding van de ziekte Aids tegen te gaan. Wilt U voor elk daarvan zeggen in hoeverre U ervoor of ertegen bent?

Dutch
int001

Hoeveel jaar in totaal heeft U onderwijs gevolgd gerekend vanaf Uw 6e jaar? LET OP: Indien U zoals bij deze vraag een getal moet invullen, gebruikt U alle daarvoor bestemde kolommen, dus wanneer Uw antwoord b.v. 7 zou zijn, dan streept U het getal 07 aan (inde eerste kolom een 0 en in de tweede kolom een 7).

Dutch
int002

Tot welke beroepsgroep rekent U zich? (Indien U gepensioneerd, werkloos of op het ogenblik zonder beroep bent: het laatst uitgeoefende beroep!)

Dutch
int003

Bent U (of was U toen) werkzaam als zelfstandige, of bij de overheid of ergens anders in loondienst?

Dutch
int005

Tot welke beroepsgroep behoort / behoorde Uw vader? (Het laatst uitgeoefende beroep!)

Dutch
int006

Is / was Uw vader werkzaam als zelfstandige, of bij de overheid of ergens anders in loondienst?

Dutch
int007

Hoeveel mensen werken / werkten onder zijn leiding? (100 of meer =99)

Dutch
int008

Welke opleiding heeft Uw partner het LAATST gevolgd?

Dutch
int009

Hoeveel uur per week verricht Uw partner betaalde arbeid? Rekent U daarbij de tijd dat hij/zij moet reizen niet mee.

Dutch
int023

Zoals de zaken ervoor staan in Nederland hebben ik en mijn gezin een goede kans om onze levensstandaard te verbeteren. Bent U het daarmee eens of oneens?

Dutch
int024

Sommige mensen verdienen erg veel geld terwijl anderen helemaal niet veel verdienen. Zijn grote verschillen in inkomens volgens U noodzakelijk om mensen hard te laten werken?

Dutch
int053

In Nederland is het nu zo dat hoe meer men verdient hoe hoger ook het percentage belasting wordt dat men betaalt. Als U het voor het zeggen had, zouden mensen met een hoog inkomen dan een hoger percentage belasting moeten betalen dan mensen met een laag inkomen? Of zou dat percentage eigenlijk evengroot moeten zijn of juist lager?

Dutch
int060

Hieronder staat een afbeelding van de maatschappelijke ladder. Op welke sport vindt U dat U op dit ogenblik staat?

Dutch
int061

Als U het werk dat U nu doet (of het werk wat U het laatst gedaan hebt) vergelijkt met het werk wat Uw vader deed toen U 16 jaar was, vindt U dan dat U meer of minder bereikt hebt dan Uw vader toentertijd?

Dutch
int062

Tot welke beroepsgroep behoorde Uw vader toen U 16 jaar was? (indien Uw vader toen zonder beroep was: het beroep dat hij toen het laatst uitoefende).

Dutch
int063

Was Uw vader toen werkzaam als zelfstandige of werkte hij voor iemand anders?

Dutch
int064

En wat was Uw eerste baan nadat U Uw opleiding beëindigde?

Dutch
int065

Was U toen werkzaam als zelfstandige of werkte U voor iemand anders?

Dutch
int066

En Uw huidige werk (of het werk wat U het laatst gedaan hebt)?

Dutch
int067

Bent U (of was U toen) werkzaam als zelfstandige of werk(te) U voor iemand anders?

Dutch
int068

Wat is het netto jaar-inkomen van Uw gezin? Wij bedoelen dus het inkomen dat Uw gezin na belasting, aftrek van premies e.d., per jaar schoon in handen krijgt. Als U het niet zo precies weet, wilt U het dan zo goed mogelijk schatten?

Dutch
int901

Ten slotte nog een aantal vragen over het eerste deel van dit onderzoek, het vraaggesprek dat u met onze enqueteur / enquetrice heeft gehadHoe lang duurde dat vraaggesprek?

Dutch
int902

Wat vond U van de duur van dat vraaggesprek?

Dutch
int903

Hoe lang vindt U dat zo'n vraaggesprek zou mogen duren?

Dutch
int904

Hoe vond U het vraaggesprek?

Dutch
int905

En hoe vond U het vraaggesprek voor Uzelf?

Dutch
var001

Ik zou graag eerst enkele gegevens van U willen noteren! Deze blijven, evenals Uw antwoorden op de vragen die ik zal stellen, strikt geheim.Ondervraagde is:

Dutch
var003

Wat is zijn/haar burgerlijke staat (formeel)?

Dutch
var006

Welke opleiding heeft u het LAATST gevolgd?

Dutch
var007

Heeft U die opleiding voltooid?

Dutch
var008

Welke opleiding heeft U het laatst voltooid?

Dutch
var012

Hoeveel uur werkt U per week? (Enq.: Niet alleen in beroepsverband, ook voor huisvrouwen en studenten).

Dutch
var013

Bent u werkzaam in overheidsdienst, of ergens anders in loondienst, of als meewerkend gezinslid, of als zelfstandige? Of hebt U geen beroep (huisvrouw, gepensioneerd, student, scholier, werkloos)?

Dutch
var014

Tot welke van de volgende groepen rekent U zich? Geeft U Uw antwoord maar aan de hand van deze kaart 1. Noemt U de letter maar die ervoor staat.

Dutch
var015

Heeft U vroeger een beroep uitgeoefend? (Zo ja:) Was dit als laatste in overheidsdienst, of ergens anders in loondienst, of als meewerkend gezinslid of als zelfstandige?

Dutch
var016

a Wat is / was het soort bedrijf waar U werkt(e)? b. Wat is / was daar Uw funktie? c. Hoeveel mensen werken / werkten daar onder Uw leiding?

Dutch
var019

Heeft u naar uw mening voldoende vrije tijd?

Dutch
var036

Enq. : LEES OP: Ik wil het nu met U hebben over het kijken naar de televisie en het lezen van kranten. Allereerst over het televisie-kijken.Hoe lang kijkt U gemiddeld per dag naar de televisie?

Dutch
var037

Kunt U mij zeggen hoe vaak U naar actualiteiten-programma's kijkt zoals: Achter het Nieuws, Brandpunt, Hier en Nu, Televizier? U kunt met behulp van kaart 6 aangevem hoe vaak U kijkt.

Dutch
var038

Heeft u wel eens een rechtstreekse uitzending van een Tweede Kamer-zitting op de televisie gezien?

Dutch
var039

Kijkt u wel eens naar andere TV-programma's die over politiek gaan?

Dutch
var040

Leest u wel eens iets over de politiek in ons land, b.v. krantenverslagen? Zo ja, doet u dit regelmatig, af en toe of een enkele keer?

Dutch
var041

Bent u (is uw gezin) geabonneerd op een landelijk dagblad?

Dutch
var042

Welke? (Enq.: Meerdere antwoorden mogelijk!)

Dutch
var043

Als er in de krant nieuws staat over uw woonplaats, hoe vaak leest u zelf over dat soort zaken? Kunt u dat aangeven met behulp van deze kaart?

Dutch
var044

Als er in de krant Nederlands nieuws staat, b.v. over het loon- en prijsbeleid of regeringsproblemen in Den Haag, hoe vaak leest U zelf over dat soort zaken? Kunt U dat aangeven met behulp van dit kaartje?

Dutch
var045

En als er in de krant buitenlands nieuws staat, bv. over spanningen of besprekingen tussen verschillende landen, kunt u weer volgens deze kaart aangeven hoe vaak u zelf over dit soort zaken leest.

Dutch
var051

Denkt U of Uw man dat hij (zij) in de komende jaren nog werkloos zal worden?

Dutch
var052

Denkt U dat U in de toekomst werk zult kunnen krijgen dat (nog) meer naar Uw zin is?

Dutch
var058

Vindt U dat er in ons land op het ogenblik welvaart heerst of niet?

Dutch
var059

Heerst er hier in uw gezin welvaart of niet?

Dutch
var060

Er wordt wel gezegd dat het in ons land eigenlijk om heel andere dingen zou moeten gaan dan eigen welvaart en eigen voordeel. Bent u het daarmee helemaal niet eens of niet erg mee eens of tamelijk mee eens of geheel mee eens?

Dutch
var061

Denkt u dat het voor uzelf mogelijk zou zijn vooral met heel andere dingen bezig te zijn dan de eigen welvaart?

Dutch
var062

Vindt u dat de toekomst voor de mensen beter, dezelfde of slechter zal zijn dan het heden

Dutch
var063

Denkt u dat in de komende jaren de welvaart in het gezin waartoe u behoort, zal stijgen, hetzelfde zal blijven of minder zal worden?

Dutch
var065

Denkt U dat er in de nabije toekomst een economische crisis met grote werkloosheid zal komen of denkt U dat de welvaart voorlopig wel zal aanhouden?

Dutch
var091

Verwacht u dat uw eigen toekomst grotendeels wordt bepaald door wat u er zelf van maakt, of door omstandigheden waarop u weinig invloed heeft?

Dutch
var093

Wenst u dat de bestaande samenleving, de maatschappij in ons land over het geheel genomen:

Dutch
var094

Wenst U dat de bestaande maatschappij in ons land over het geheel genomen:

Dutch
var095

Vindt U dat de overheid veel, een beetje of geen verandering in de Nederlandse samenleving tot stand moet brengen?

Dutch
var096

Vindt u dat de overheid over meer of minder geld moet kunnen beschikken om allerlei openbare voorzieningen mogelijk te maken?

Dutch
var113

Hier volgen een aantal vragen over maatregelen die de overheid zou kunnen nemen. Wilt U aangeven of U het met deze maatregelen sterk eens bent, het ermee eens bent, het ermee oneens bent, of het ermee sterk oneens bent?het bedrag dat uitgegeven wordt aan ontwikkelingshulp

Dutch
var125

Wat vindt U van de overheidsuitgaven: moeten zij volgens U omhoog, omlaag of blijven zoals ze zijn? Enq.: Eventueel toelichten: in het algemeen of over het geheel genomen.

Dutch
var135

Enq.: LEES OP: Nu iets over Uw persoonlijke leefsituatie Maakt U zich soms zorgen:e. over Uw toekomst, hoe het U zal gaan? (Enq.: Soms=Ja)

Dutch
var136

Maakt u zich persoonlijk zorgen omdat u (of uw partner) werkloos kan worden? Enige zorgen, veel zorgen of geen zorgen?

Dutch
var142

Denkt U dat U in de toekomst (nog) beter zult kunnen gaan wonen?

Dutch
var143

Bent u tevreden over uw gezondheid en lichamelijke toestand?

Dutch
var149

Bent U met Uw inkomen tevreden, tamelijk tevreden of niet tevreden?

Dutch
var150

Hoe beoordeelt u uw eigen inkomen in vergelijking tot de hele inkomensverdeling in ons land?

Dutch
var151

Als u aan uw eigen scholing, opleiding en praktijkervaring denkt, vindt u dan dat u een inkomen heeft dat daarmee in overeenstemming is? Of is het te hoog of te laag?

Dutch
var153

Bent u tevreden of ontevreden over de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen in ons land?

Dutch
var164

Vindt U dat in ons land de verschillen tussen de inkomens te groot zijn? Of ongeveer juist zijn? Of dat de verschillen tussen de inkomens te klein zijn?

Dutch
var165

Ik wil graag uw mening nog wat nauwkeuriger weten.Wenst u dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens veel groter worden of een beetje groter of veel kleiner worden of een beetje kleiner? Of wenst u dat ze hetzelfde blijven?

Dutch
var166

Er zijn particulieren die veel bezitten en anderen die minder bezitten. Wenst u dat de verschillen tussen dat bezit veel groter worden, of een beetje groter worden, of veel kleiner, of een beetje kleiner of blijven zoals ze zijn?

Dutch
var167

Wenst u dat de medezeggenschap van arbeiders in de bedrijven veel groter wordt, een beetje groter wordt, of blijft zoals ze is, of veel kleiner of een beetje kleiner wordt?

Dutch
var171

Enq.: Lees op: Nu een paar vragen over iemands rechten in deze tijd. Vindt u dat iedereen er recht op heeft:er ook in deze tijd niet financieel op achteruit te gaan?

Dutch
var189

ALLEN. Enq.: LEES OP: Nu iets over Uw levens- of maatschappijbeschouwing en de betekenis die deze voor U heeft. Op deze kaart staan verschillende levensbeschouwingen. Beschouwt U zichzelf als een ... (Enq.: Stuk voor stuk oplezen)?Wat vindt u dat u in de eerste plaats bent?

Dutch
var190

En wat is/was uw vader in de eerste plaats?

Dutch
var193

Spreekt u soms met iemand over het ... (Enq.: Noem levensbeschouwing bij vraag 105)?

Dutch
var194

Werd er bij u thuis vroeger veel over ... (Enq.: Noem levensbeschouwing ondervraagde) gesproken?

Dutch
var195

Werd er bij u thuis veel over ... (Enq.: Noem levensbeschouwing vader) gesproken?

Dutch
var198

Nu over uw levens- of maatschappijbeschouwing.a Bent u in een bepaald geloof grootgebracht? b Welk geloof was dat?

Dutch
var201

A. Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerkgenootschap? B. Welk kerkgenootschap is dat?

Dutch
var204

Hoe vaak gaat u de laatste tijd (b.v. het afgelopen half jaar) naar de kerk?

Dutch
var210

Hebben Adam en Eva naar Uw mening bestaan?

Dutch
var211

Ziet u de Bijbel als het woord van God?

Dutch
var212

Meent u dat het voor uzelf zin heeft om te bidden?

Dutch
var217

Stel dat u een dochter had die zou willen trouwen met iemand van een ander geloof. Zou u daar dan geen bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren, maar het minder prettig vinden of zou u zich ertegen verzetten?

Dutch
var218

En als uw zoon of dochter een geheel andere godsdienstige richting zou kiezen dan de uwe, zou u daar dan geen bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren, maar het minder prettig vinden of zou u er zich tegen verzetten?

Dutch
var219

En als hij of zij voor zichzelf zou uitmaken in het geheel niet te geloven, wat is dan uw standpunt?

Dutch
var220

Vindt u dat de voorschriften van de kerk of godsdienstige groep waarbij u bent aangesloten te streng zijn, niet streng genoeg of zijn ze volgens u juist goed ?

Dutch
var222

ALLEN: Stel dat u een kind hebt dat naar de lagere school gaat, wat zou u dan kiezen: een openbare school, een school op godsdienstige grondslag of maakt het volgens u niet veel uit?

Dutch
var223

Sommige mensen vinden dat politiek en godsdienst los van elkaar moeten staan, anderen vinden van niet. Hoe denkt u hierover?

Dutch
var229

Op deze kaart staan verschillende dingen die in het leven belangrijk kunnen zijn.Kunt U mij zeggen wat U voor Uzelf het allerbelangrijkste vindt? (Enq.: Let op: Slechts EEN antwoord mogelijk!) Allerbelangrijkste:

Dutch
var274

Nu een aantal vragen over de politiek. Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan gaan stemmen?

Dutch
var275

Op welke partij zou u dan waarschijnlijk stemmen?

Dutch
var351

Het zou misschien goed zijn als voor bepaalde misdaden de doodstraf weer zou worden ingevoerd

Dutch
var364

Verwacht u dat in ons land een betere maatschappij bereikt zal worden?

Dutch
var365

Heeft U wel eens het gevoel dat de positie die U op het ogenblik heeft in de maatschappij, in de toekomst zou kunnen verslechteren?

Dutch
var366

Denkt u dat u in financieel opzicht een onbekommerde oude dag zult hebben?

Dutch
var367

Zoals u weet worden de mensen vaak ingedeeld in de arbeidersklasse, de lagere middenklasse, de hogere middenklasse en de hogere klasse. Tot welke groepering rekent u uzelf (en/of uw gezin)?

Dutch
var406

Wat vindt u van de belastingen: moeten zij volgens u omhoog, omlaag of blijven zoals ze zijn? (Enq.: Eventueel toelichten: in het algemeen, over het geheel genomen)

Dutch
var407

Nu een vraag over loonbelasting en inkomensbelasting. Vindt U dat de belasting die op Uw inkomen betaald moet worden te hoog of te laag is? Of wel redelijk?

Dutch
var408

Hoe waarschijnlijk is het dat u werkelijk iets zou proberen te doen, als u dacht dat de Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet aan te nemen? Zou dat zeer waarschijnlijk zijn of enigszins waarschijnlijk, of onwaarschijnlijk?

Dutch
var427

Nu wil ik u nog iets vragen over milieu-verontreiniging of, gemakkelijker gezegd, vervuiling van lucht, water en bodem. Maakt u zich wel eens zorgen over zulke vervuiling? U kunt uw antwoord geven aan de hand van deze kaart.

Dutch
var428

Vindt u dat er op het ogenblik genoeg, te weinig of te veel wordt gedaan tegen die vervuiling?

Dutch
var433

Men moet misdadigers niet in de eerste plaats straffen, maar men moet vooral proberen ze te veranderen.

Dutch
var445

Sexuele misdadigers moet men niet in de eerste plaats straffen, maar proberen te genezen

Dutch
var461

Beschouwt u zichzelf als "links" of als "rechts"?

Dutch
var462

Tenslotte een vraag over Uw inkomen. Wij begrijpen goed dat U deze vraag wellicht beschouwt als te persoonlijk. Niettemin zouden wij het op prijs stellen als U zou willen aangeven wat ongeveer het bruto inkomen van U en/of Uw gezin is. Wij zijn echt niet geïnteresseerd in Uw exacte inkomen, maar willen slechts een grove indruk krijgen. Nogmaals willen wij er U hier op wijzen dat alle gegevens door ons strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld! Uw inkomensopgave wordt slechts voor statistische doeleinden gebruikt. Het gaat hier om Uw bruto jaar-inkomen of het bruto jaarinkomen van Uw gezin of het gezin waartoe U behoort (als meer gezinsleden een inkomen hebben), voordat belasting, premies e.d. eraf gaan.

Dutch
var491

Zoudt U van Uzelf zeggen dat U sterk bent geïnteresseerd in politiek? Bent U gewoon geïnteresseerd, matig geïnteresseerd, weinig of praktisch helemaal niet geïnteresseerd?

Dutch
var492

En Uw vader? (vroeger)

Dutch
var493

Hebt U ooit op een bijeenkomst gesproken om een bepaald standpunt naar voren te brengen?

Dutch
var494

Hebt U ooit naar een krant geschreven om een bepaald standpunt naar voren te brengen?

Dutch
var495

Hebt U de laatste jaren wel eens vergaderingen of bijeenkomsten van een politieke partij bezocht?

Dutch
var496

Hebt U de laatste jaren wel eens wat gedaan voor een politieke partij?

Dutch
var497

Bent U lid (geweest) van een politieke partij?

Dutch
var498

Welke partij is (was) dat?

Dutch
var499

Bent U lid van een vakbond (incl. beroepsverenigingen)?

Dutch
var500

Hoe lang bent u al lid?

Dutch
var503

Enq.: LEES OP: En nu iets over kwesties ten aanzien van huwelijk en gezin.Men zegt wel eens, dat iemand die getrouwd is, in het algemeen gelukkiger is dan iemand die ongetrouwd blijft. Bent U het daar mee eens?

Dutch
var509

Op deze kaart vindt u een aantal eigenschappen die een vrouw kan bezitten. Kunt U mij nu zeggen, welke eigenschap een man het allerbelangrijkst vindt voor de vrouw met wie hij wil trouwen en welke eigenschap hij het minst van belang acht? (Enq.: LET OP: In elke kolom slechts één antwoord mogelijk!)Belangrijkst

Dutch
var511

Op deze kaart vindt u een aantal eigenschappen die een vrouw kan bezitten. Kunt U mij nu zeggen, welke eigenschap een man het allerbelangrijkst vindt voor de vrouw met wie hij wil trouwen en welke eigenschap hij het minst van belang acht?Minst belangrijk

Dutch
var515

Vindt u het wel of niet bezwaarlijk als in een gezin met schoolgaande kinderen de vrouw naast haar huishouding een werkkring heeft of vindt u dit juist aan te bevelen?

Dutch
var516

En als er nog kleine kinderen in huis zijn, die naar een crêche zouden moeten?

Dutch
var517

Als man en vrouw niet met elkaar kunnen opschieten, en er zijn kinderen thuis, vindt u echtscheiding dan in alle opzichten ontoelaatbaar, vindt u dit ongewenst, maar in bepaalde gevallen begrijpelijk of vindt u het beter als man en vrouw scheiden?

Dutch
var519

Een echtpaar wil bewust geen kinderen terwijl er medisch geen enkel bezwaar is. Kunt u een dergelijk standpunt billijken of vindt u het onaanvaardbaar?

Dutch
var522

Bent u ervoor of ertegen dat kinderen hun ouders met "jij" aanspreken?

Dutch
var529

Vindt u dat jongens en meisjes van 18 jaar alles mogen lezen of acht u sommige boeken voor hen ongeschikt?

Dutch
var530

Vindt u het normaal dat ouders van bijvoorbeeld een twintigjarige dochter haar van tevoren zeggen hoe laat ze 's avonds thuis moet zijn of is het volgens u beter als ze dit aan de dochter overlaten?

Dutch
var544

Stel dat een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden kan helpen door het geven van een spuitje, wat moet hij dan volgens u doen?

Dutch
var545

Vindt U dat men mensen die homosexueel zijn zoveel mogelijk moet vrijlaten om te leven op hun eigen manier of bent U van mening dat dit zoveel mogelijk moet worden tegengegaan?

Dutch
var546

Gesteld dat U mensen van een ander ras als naaste buren zou krijgen, zou U daar dan geen enkel bezwaar tegen hebben, zou het accepteren maar het minder prettig vinden of zou U zich ertegen verzetten?

Dutch
var551

Als er in de krant nieuws staat over misdaden, hoe vaak leest U zelf over dat soort zaken? Kunt U dat aangeven met behulp van dit kaartje?

Dutch
var567

Verwacht u dat onze inkomens in de komende tijd zullen stijgen, dalen of gelijk blijven?

Dutch
var568

Verwacht u dat de inkomens sterk, enigszins of een klein beetje zullen <stijgen/dalen>

Dutch
var569

Bent u van mening dat gegeven de huidige economische situatie onze inkomens zouden moeten stijgen, dalen of gelijk blijven?

Dutch
var570

Bent u van mening dat gegeven de huidige economische situatie onze inkomens sterk, enigszins of een klein beetje zouden moeten <stijgen/dalen>.

Dutch
var571

En wat verwacht u van de sociale uitkeringen in de komende tijd? Zullen die stijgen, dalen of gelijk blijven?

Dutch
var572

Verwacht U dat de sociale uitkeringen sterk, enigszins of een klein beetje zullen stijgen/dalen?

Dutch
var573

Bent u van mening dat gegeven de huidige economische situatie de sociale uitkeringen zouden moeten stijgen, dalen of gelijk blijven?

Dutch
var574

Denkt U dat deze sociale uitkeringen gegeven de huidige economische situatie sterk, enigszins of een beetje zouden moeten stijgen/dalen?

Dutch
var575

Wij zullen allemaal met ons inkomen een stapje terug moeten, hoe moeilijk dat voor sommigen ook zal zijn. Bent u het met deze uitspraak sterk eens, mee eens, ermee oneens of er sterk mee oneens? Of bent u beslist noch eens, noch oneens met deze uitspraak?

Dutch
var576

In de toekomst moeten wij met minder sociale zekerheid leren leven, hoe onrechtvaardig dat in sommige gevallen ook uit kan pakken. In hoeverre bent u het met deze uitspraak eens of oneens?

Dutch
var577

Er zijn op dit moment, zoals u weet, nogal wat mensen die een uitkering van de sociale voorzieningen krijgen, omdat zij niet werken. Er zijn mensen in ons land die menen dat er nogal wat misbruik van de sociale verzekeringen voorkomt - dat mensen een uitkering krijgen, terwijl zij best zouden kunnen werken of werk zouden kunnen vinden. Anderen menen dat dit weinig voorkomt. Wat is uw indruk: gelooft u dat er zéér veel, veel, tamelijk veel, weinig of zeer weinig mensen zijn, die misbruik van de sociale verzekeringen maken?

Dutch
var578

Kent u persoonlijke gevallen, waarvan u zegt: hier wordt misbruik gemaakt van de sociale verzekeringen, die bedoeld zijn voor mensen, die echt niet kunnen werken? Ik vraag u natuurlijk niet om de namen van mensen die misbruik maken. Zo ja, kent u één zo'n geval, enkele gevallen of veel gevallen?

Dutch
var588

Bent u van mening dat een werkloze onbetaalde karweitjes of vrijwilligerswerk mag doen?

Dutch
var591

Nu een paar vragen over inspraakDe inspraak van ouders bij de gang van zaken in de school van hun kinderen moet

Dutch
var592

Hebt U in de afgelopen 2 jaar meegedaan aan een inspraakprocedure van de overheid of bent U wel eens op een hoorzitting geweest?

Dutch
var597

Hebt U de laatste jaren wel eens vergaderingen of bijeenkomsten van een vakbond bezocht?

Dutch
var598

Bent U lid van een werkgevers- of middenstandsorganisatie?

Dutch
var599

Hebt U zich de afgelopen 2 jaar wel eens samen met anderen aktief ingespannen voor een kwestie, die landelijk of nationaal van belang is of die betrekking heeft op wereldproblemen als vrede en armoede?

Dutch
var600

Hebt U zich in de afgelopen 2 jaar wel eens samen met anderen actief ingespannen voor een kwestie die van belang is voor Uw gemeente, voor een bepaalde groep in de gemeente of voor Uw buurt?

Dutch
var601

Zoals u wellicht weet geeft iedere omroeporganisatie een eigen programmablad uit. Deze programmabladen kunt u los in de winkel kopen of u kunt daar een abonnement op nemen. In dit laatste geval bent u lid van de omroep. Naast deze manier van lidmaatschap kunt u zich ook nog opgeven als zogenaamd tien gulden lid. U ontvangt dan geen programmablad, maar u bent dan wel lid van de betreffende omroeporganisatie. Bent u of is iemand anders in uw gezin geabonneerd op een radio- en televisie-programmablad? Zo ja, op welk programmablad? (Enq.: Meerdere antwoorden mogelijk!)

Dutch
var602

Ben u of is iemand anders in uw gezin op dit moment tien gulden lid van een omroeporganisatie? Zo ja, van welke omroeporganisaties? (Enq.: Meerdere antwoorden mogelijk!)

Dutch
var624

Denkt U vaak na over hoe de wereld er over 15 jaar uit zal zien?

Dutch
var625

Zoals U weet zijn er veel buitenlanders in Nederland. Denkt U dat zij hun eigen zeden en gewoonten zullen behouden of dat zij zich zullen aanpassen aan de Nederlandse samenleving?

Dutch
var640

Ondervraagde heeft momenteel:

Dutch
var641

Als u aan uw eigen scholing en opleiding denkt, hebt u dan veel meer, genoeg of te weinig geleerd om uw dagelijks werk goed te kunnen doen?

Dutch
var642

Als u aan uw eigen scholing en opleiding denkt, hebt u dan de dingen geleerd die u voor uw dagelijks werk nodig hebt?

Dutch
var643

Met welke zin op kaart 3 bent U het eens als U in de gelegenheid zou worden gesteld korter te gaan werken? Noemt U de letter maar die ervoor staat.

Dutch
var644

Hoeveel procent netto inkomen zou u willen opofferen indien u een half uur per dag ofwel 2 1/2 uur per week korter gaat werken?

Dutch
var645

Met welke zin op kaart 4 bent U het eens als U in de gelegenheid zou worden gesteld een week langer vakantie te nemen - dus ook een week minder te werken? Noemt U de letter maar die ervoor staat.

Dutch
var646

Hoeveel procent netto inkomen zou u willen opofferen indien u een week langer vakantie zou kunnen opnemen?

Dutch
var647

Ondervraagde is:

Dutch
var648

ALLEN:In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op het ogenblik leidt?

Dutch
var677

Enq. LEES OP: Nu iets over energieschaarsteHoe groot acht u de kans dat ons land in de naaste toekomst te maken krijgt met energieproblemen?

Dutch
var678

Heeft u zelf maatregelen genomen om het gebruik van energie te beperken? Of heeft u dat nog niet gedaan?

Dutch
var684

Hoe is de samenstelling van het huishouden waar u lid van bent?

Dutch
var688

Vindt u dat dat in sterke mate, enigszins of een klein beetje het geval is?

Dutch
var689

Vindt u dat de misdaad in Nederland een echt probleem aan het worden is, of vindt u dat het er normaal gesproken bij hoort?

Dutch
var703

Vindt u dat in ons land het verschil tussen het inkomen van mensen die werken en mensen die een uitkering van de sociale verzekeringen krijgen zeer groot, groot, niet zo groot, klein of zeer klein is?

Dutch
var704

Denkt u dat het verschil in inkomen tussen die twee groepen veel groter zal worden of een beetje groter of veel kleiner zal worden of een beetje kleiner? Of denkt u dat het verschil hetzelfde zal blijven?

Dutch
var705

In hoeverre vindt u dat rechtvaardig of onrechtvaardig?

Dutch
var706

Hoe groot acht u de kans dat de mensen die een uitkering van de sociale verzekeringen krijgen zich zullen gaan verzetten?

Dutch
var711

Hebben de beslissingen die de regering in Den Haag neemt doorgaans veel, weinig of helemaal geen invloed op uw dagelijks leven?

Dutch
var712

En vindt u dat er bij die beslissingen doorgaans voldoende of onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen van de bevolking?

Dutch
var713

Hebben de beslissingen die het gemeentebestuur neemt doorgaans veel, weinig of helemaal geen invloed op uw dagelijks leven?

Dutch
var714

En vindt u dat er bij die beslissingen doorgaans voldoende of onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen van de bevolking?

Dutch
var715

Als u de regering in Den Haag en het gemeentebestuur vergelijkt, vindt u dan dat de regering in Den Haag meer te zeggen moet krijgen of het gemeentebestuur, of wenst u dat de bestaande situatie blijft zoals ze is?

Dutch
var721

Hoe oud was U toen U die opleiding beëindigde?

Dutch
var722

Hoeveel maanden bent U al werkloos?

Dutch
var723

Hoeveel uur per week verricht u betaalde arbeid? Rekent u daarbij de tijd dat u moet reizen niet mee.

Dutch
var725

Als het voor het werk nodig is dat u sommige dagen een uur langer moet werken, zou u dat dan doen zonder dat u daarvoor betaald wordt?

Dutch
var753

Een gehuwde vrouw met kinderen gaat werken, terwijl haar man thuis blijft om voor het huishouden te zorgen. Wat vindt u daarvan?

Dutch
var754

Mag een kind na de lagere school beslissen over de verdere schoolkeuze?

Dutch
var758

En hoe staat u tegenover kinderen van gastarbeiders of Surinamers in de schoolklas waar ook uw eigen kinderen in zitten? Zou u daar geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren, maar het minder prettig vinden of zou u zich ertegen verzetten?

Dutch
var759

En hoe staat U tegenover gastarbeiders en surinamers als collega's op het werk? Zou U daar geen enkel bezwaar tegen hebben, zou U het accepteren maar het minder prettig vinden of zou U zich ertegen verzetten?

Dutch
var760

En mag een kind beslissen of het de opleiding wel of niet afmaakt?

Dutch
var761

Stel dat u een dochter had die op haar 17-de jaar zelfstandig zou willen gaan wonen. Zou u dat goedvinden?

Dutch
var762

En als u een zoon had die op zijn 17-de jaar zelfstandig zou willen gaan wonen. Zou u dat goed vinden?

Dutch
var768

Er zijn ouders die voor kinderen jonger dan 4 jaar gedurende één of meer dagen per week gebruik maken van een voorziening voor kinderopvang. Wat vindt U daarvan?

Dutch
var777

Nu volgt een aantal uitspraken waarvan U steeds kunt aangeven of U het er sterk mee eens bent, mee eens bent, het ermee oneens bent of het er sterk mee oneens bent. Alleen als U het beslist noch eens / noch oneens bent met de uitspraak, moet U het middelste hokje aanwijzen. Alleen als U geen enkele mening hebt over een uitspraak, wijst U het vakje "Geen mening" aan.Mensen met een psychische stoornis kunnen niet in de samenleving gehandhaafd worden, maar moeten worden opgenomen in een psychiatrische inrichting

Dutch
var778

Als U een miljoen gulden in de loterij zou winnen, zou U dan blijven werken?

Dutch
var805

Hoe staat u tegenover een werkkring buitenshuis? Zou u dat erg graag, tamelijk graag, niet zo graag of helemaal niet willen?

Dutch
var810

Met welke zin op kaart 2 bent U het eens als U in de gelegenheid zou worden gesteld korter te gaan werken? Noemt U de letter maar die ervoor staat.

Dutch
var811

Hoeveel procent netto inkomen zou U willen opofferen indien U een halve dag per week korter gaat werken?

Dutch
var813

En mag iemand die een WAO-uitkering heeft (WAO = Wet Arbeidsongeschikheid) onbetaalde karweitjes of vrijwilligerswerk doen?

Dutch
var814

Veronderstel dat de hoofdkostwinner in dit gezin langdurig werkloos zou worden, zou de ander dan buitenshuis gaan werken om het inkomen aan te vullen?

Dutch
var820

Heeft U kinderen jonger dan 21 jaar?

Dutch
var830

Als u voor uw kind (kinderen) de keuze had tussen scholen van verschillende richting of levensbeschouwelijke grondslag, zoals ze op deze kaart staan, welke richting zou u dan kiezen voor de lagere school? Stelt u zich de situatie voor dat scholen van verschillende richting evengoed bereikbaar zijn. Noemt u maar de letter die voor uw antwoord staat.

Dutch
var831

En voor een school van voortgezet onderwijs, zoals Brugklas, MAVO, HAVO, Lager Beroepsonderwijs, LTS, Huishoudschool, Atheneum, Gymnasium, enzovoort?

Dutch
var832

Bent u wel eens bang dat er bij u ingebroken wordt als u enige tijd van huis bent?

Dutch
var833

Bent u wel eens bang dat er bij u ingebroken zal worden terwijl u thuis bent?

Dutch
var834

Zijn er in deze gemeente bepaalde wijken of straten waar u 's avonds liever niet alleen komt?

Dutch
var835a

Gaat u 's avonds als het donker is alleen de deur uit?

Dutch
var835b

Waarom niet?

Dutch
var836

De vakbeweging is ook verantwoordelijk voor de uitkeringstrekkers

Dutch
var837

Een werkloze die met karweitjes wat bijverdient zou geen volledige uitkering moeten krijgen

Dutch
var838

Men moet een werkloze niet verplichten om te solliciteren als hij echt geen passend werk kan krijgen

Dutch
var839

De mensen moeten meer geld overhebben voor het openbaar vervoer

Dutch
var840

Het openbaar vervoer zou eigenlijk gratis moeten zijn

Dutch
var842

Als in een gezin man en vrouw beiden verdienen moeten zij meer belasting gaan betalen dan nu het geval is

Dutch
var843

Als de man een sociale uitkering heeft en de vrouw een inkomen uit arbeid, of andersom, dan moet bij de vaststelling van de hoogte van de sociale uitkering rekening worden gehouden met het feit dat er in het gezin al een inkomen wordt verdiend.

Dutch
var844

Man en vrouw moeten huishoudelijk werk gelijkelijk onder elkaar verdelen

Dutch
var845

Het huishouden is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van de vrouw

Dutch
var846

Man en vrouw moeten betaald werk gelijkelijk onder elkaar verdelen

Dutch
var847

De kinderverzorging is evengoed de verantwoordelijkheid van de man als van de vrouw

Dutch
var848

De overheid moet een verslaafde aan verdovende middelen verplichten zich daarvoor te laten behandelen

Dutch
var849

Onder medisch toezicht moeten verslaafden gratis verdovende middelen worden verstrekt

Dutch
var850

Nu volgt een aantal uitspraken waarvan U steeds kunt aangeven of U het er sterk mee eens bent, mee eens bent, het ermee oneens bent of het er sterk mee oneens bent. Alleen als U het beslist noch eens / noch oneens bent met de uitspraak, moet U het middelste hokje aanwijzen. Alleen als U geen enkele mening hebt over een uitspraak, wijst U het vakje "Geen mening" aan.Pornografie is beledigend voor vrouwen

Dutch
var876

Wat wilt U: meer kerncentrales in Nederland, alleen de bestaande kerncentrales handhaven of de bestaande kerncentrales sluiten?

Dutch
var888

Verricht U wel eens huishoudelijk werk zoals koken, afwassen, bedden opmaken, de was doen, stofzuigen en dergelijke? Doet U dit vaak, soms, zelden of nooit?

Dutch
var895

Een alleenstaande vrouw kiest ervoor een kind te krijgen. Keurt U dat goed of keurt U dat af?

Dutch
var896

Een ongehuwd samenwonend paar kiest ervoor een kind te krijgen zonder dat zij de bedoeling hebben met elkaar te trouwen. Keurt U dat goed of keurt U dat af?

Dutch
var897

Een echtpaar dat geen kinderen kan krijgen, probeert via kunstmatige bevruchting buiten de baarmoeder, dus via een "reageerbuis" een kind te krijgen. Keurt U dat goed of keurt U dat af?

Dutch
var898

Moet een kind de achternaam van de vader krijgen of die van de moeder, of moeten de ouders kunnen kiezen?

Dutch
var930

Door wie allemaal met inbegrip van Uzelf, wordt dit inkomen verdiend?

Dutch
var931

En wat is Uw netto jaarinkomen of het netto jaar inkomen van Uw gezin of het gezin waartoe U behoort (als meer gezinsleden een inkomen hebben)? Wij bedoelen dus het jaar-inkomen dat U/Uw gezin na belasting, aftrek van premies e.d. schoon in handen krijgt.

Dutch
var951

Zal de economische situatie in ons land de komende 12 maanden verbeteren, gelijk blijven of verslechteren?

Dutch
var952

Zal de werkloosheid in ons land de komende 12 maanden toenemen, gelijk blijven of afnemen?

Dutch
var953

Worden misdaden in Nederland over het algemeen te zwaar, te licht of juist goed bestraft?

Dutch
var954

Stel dat een dienst van de gemeente waar U woont een beslissing heeft genomen waar U het niet mee eens bent, heeft het volgens U dan nog zin om met een ambtenaar van die dienst te gaan praten?

Dutch
var955

Bent U over de dienstverlening van de gemeente waar U woont over het algemeen zeer tevreden, tevreden, ontevreden of zeer ontevreden?

Dutch
var973

Als het voor een oudere moeilijk wordt om zelfstandig te blijven wonen, wat is dan volgens U de beste oplossing? Noemt U de letter maar die ervoor staat. (Enq.: Slechts één antwoord mogelijk!)

Dutch
var974

Enq.: LEES OP: Nu een aantal vragen over Aids.Weet U wat Aids is?

Dutch
var975

Wat is Aids volgens U?

Dutch
var976

Aids is een virusziekte die de weerstand aantast. Wie kan deze ziekte krijgen? Is dat uitsluitend een bepaalde groep mensen, of is Aids een ziekte die iedereen kan krijgen?

Dutch
var977a

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977b

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977c

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977d

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977e

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977f

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977g

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977h

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977i

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var977j

Wie loopt er het grootste risiko om met het Aids-virus besmet te worden?

Dutch
var978a

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978b

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978c

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978d

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978e

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978f

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978g

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978h

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978i

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978j

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978k

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978l

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978m

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978n

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978o

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var978p

(Geef KAART 19) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden overgebracht? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979a

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979b

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979c

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979d

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979e

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979f

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979g

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979h

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979i

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979j

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979k

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979l

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979m

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var979n

(Geef KAART 20) Hoe, dat wil zeggen op welke manieren, kan deze ziekte worden voorkomen? Noemt U de letter maar die er voor staat.

Dutch
var980

Besmetting met het Aids-virus hoeft nog niet te betekenen dat men ook echt ziek wordt. Bij een aantal mensen is de ziekte echter daadwerkelijk tot uiting gekomen; laten wij die mensen de echte Aids-patiënten noemen. Hoeveel van die echte Aids-patiënten denkt u dan dat er momenteel in Nederland zijn?

Dutch
var981

En hoeveel echte Aids-patiënten denkt U dat er over vijf jaar in Nederland zullen zijn? U kunt Uw antwoord geven aan de hand van deze kaart.

Dutch
var982

Hoe groot acht u het risiko dat u zelf loopt om besmet te worden met het Aids-virus?

Dutch
var983

Heeft U zelf maatregelen genomen om de kans op besmetting te voorkomen of te verkleinen?

Dutch
var984

Hoe groot acht U de kans dat er binnen vijf jaar een middel wordt gevonden waarmee men zich tegen de ziekte Aids kan laten inenten?

Dutch
var985

En hoe groot acht U de kans dat er binnen vijf jaar een middel wordt gevonden waarmee Aids-patiënten ook daadwerkelijk kunnen worden genezen?

Dutch
var986

Hoe groot acht U de kans dat binnen vijf jaar de mensen zelf zich zo gaan gedragen dat verspreiding van de ziekte Aids wordt tegengegaan?

Dutch
var991

Vindt U dat er momenteel genoeg, te weinig of te veel voorlichting over Aids wordt gegeven?

Dutch
var992

En vindt U dat er momenteel genoeg, te weinig of te veel onderzoek naar de ziekte Aids wordt gedaan?

Dutch
var993

Vindt U de manier waarop de overheid de problemen rond Aids momenteel aanpakt uitstekend, goed, redelijk, matig of slecht?

Dutch