5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Tilburg Consumer Outlook Monitor > 2009 December

List of questions

Now showing 42 questions for this study.
Question Question Text Question Language
bd065

Wat vindt u van de ontwikkeling van de algemene economische situatie in Nederland?Is het in Nederland volgens u in de laatste 12 maanden beter of slechter geworden, of hetzelfde gebleven?

Dutch
bd066

En wat denkt u van de komende twaalf maanden? Zal in het algemeen de economische situatie van Nederland beter worden, slechter worden of hetzelfde blijven?

Dutch
bd067

Is in de laatste 12 maanden de financiële situatie van uw huishouden beter of slechter geworden?

Dutch
bd068

Hoe denkt u dat het de komende 12 maanden zal gaan met de financiële situatie van uw huishouden?

Dutch
bd069-bd073

Als ik mij voorstel hoe de financiële situatie van mijn huishouden de komende 12 maanden zal zijn, dan voel ik mij nu:

Dutch
bd074-bd078

Als ik mij voorstel hoe de financiële situatie van mijn huishouden de komende 12 maanden zal zijn, dan voel ik mij nu:

Dutch
bd079-bd083

Als ik mij voorstel hoe de financiële situatie van mijn huishouden de komende 12 maanden zal zijn, dan voel ik mij nu:

Dutch
bd084

Als ik mij voorstel hoe de financiële situatie van mijn huishouden de komende 12 maanden zal zijn, dan voel ik mij alles bij elkaar genomen...:

Dutch
bd085-bd093

De volgende vragen gaan over uw koopgedrag uit het verleden, in het heden en de toekomst. We vragen u eerst naar uw koopgedrag in de afgelopen twaalf maanden. Hebt u of heeft iemand in uw huishouden de afgelopen twaalf maanden (terugrekenend vanaf vandaag)...:

Dutch
bd094-bd102

We vragen u nu steeds om een zo goed mogelijke schatting te maken van de kans dat u elk van deze dingen in de toekomst zult doen, als een percentage tussen 0 procent en 100 procent. Als u er bijvoorbeeld volledig van overtuigd bent dat u iets zeker wel zult doen, dan geeft u 100 procent aan.Maar als er misschien toch nog een kleine kans is dat u het niet zult doen, dan geeft u bijvoorbeeld 97 procent aan of iets minder.Als u er volledig van overtuigd bent dat u iets zeker niet zult doen, dan geeft u 0 procent aan.Maar als er misschien toch nog een kleine kans is dat u het wel zult doen, dan geeft u bijvoorbeeld 3 procent aan of iets meer. En als u denkt dat de kans ongeveer de helft is, dan geeft u 50 procent aan, of iets meer of minder als dat beter past bij wat u denkt. Hoe groot is de kans dat u of iemand in uw huishouden in de komende twaalf maanden... Deze kans is ... %

Dutch
bd103-bd112

Nu volgen enkele vragen over uw spaar- en koopgedrag tijdens de afgelopen zes maanden.Geeft u steeds aan of u bepaalde dingen de afgelopen zes maanden minder of meer hebt gedaan dan wat u tevoren deed. De afgelopen zes maanden heb ik, in vergelijking met wat ik tevoren deed...

Dutch
bd113-bd122

Geeft u van onderstaande dingen aan of u van plan bent dit de komende zes maanden minder of meer te gaan doen dan nu. Ik ben van plan om de komende zes maanden, in vergelijking met wat ik momenteel doe...

Dutch
bd123

Nu volgen enkele vragen over uw leven. Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw sociale contacten?

Dutch
bd124

Hoe tevreden of ontevreden bent u met het totale inkomen waarover uw huishouden beschikt?

Dutch
bd125

Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw gezondheid?

Dutch
bd126

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden of ontevreden bent u op dit moment met uw leven als geheel?

Dutch
bd127

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het de afgelopen vier weken met u is gegaan. Geef bij elke vraag steeds het antwoord dat het dichtst in de buurt komt bij hoe u zich gevoeld hebt. Welk deel van de tijd bent u de afgelopen vier weken een zeer nerveus persoon geweest?

Dutch
bd128

Welk deel van de tijd hebt u de afgelopen vier weken veel energie gehad?

Dutch
bd129

Welk deel van de tijd hebt u zich de afgelopen vier weken somber en neerslachtig gevoeld?

Dutch
bd130

Welk deel van de tijd hebt u zich de afgelopen vier weken uitgeput gevoeld?

Dutch
bd131

Hebt u momenteel een partner? Met een partner bedoelen we iemand met wie u ten minste 3 maanden een relatie hebt. Ook echtgenoten tellen hierbij als partner.

Dutch
bd132

Geeft u in het onderstaande overzicht aan wat op dit moment de belangrijkste bezigheid is van uw partner.

Dutch
bd133

Geeft u in het onderstaande overzicht aan wat op dit moment uw belangrijkste bezigheid is.

Dutch
bd134

Soms verliezen mensen permanent een baan die ze willen behouden, door ontslag, beëindiging van contract, faillissement of anderszins.Wat denkt u dat de kans is dat u uw baan zult verliezen tijdens de komende twaalf maanden? U kunt antwoorden op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 betekent dat er helemaal geen kans is, en 100 betekent dat dit absoluut zeker gaat gebeuren.:

Dutch
bd135

[if (bd133=1 or bd133=2 or bd133=3):EMPTY, else: 'Soms verliezen mensen permanent een baan die ze willen behouden, door ontslag, beeindiging van contract, faillissement of anderszins.'] Wat denkt u dat de kans is dat uw partner zijn of haar baan zal verliezen tijdens de komende twaalf maanden? U kunt antwoorden op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 betekent dat er helemaal geen kans is, en 100 betekent dat dit absoluut zeker gaat gebeuren.

Dutch
bd136

Hebt u [if bd131=1: 'of heeft uw partner] de afgelopen twaalf maanden financiële hulp ontvangen van iemand in uw sociale omgeving zoals een familielid, vriend of bekende ter waarde van tenminste een weekinkomen van uw huishouden?

Dutch
bd137

Hebt u [if bd131=1: 'of heeft uw partner] de afgelopen twaalf maanden financiële hulp gegeven aan iemand in uw sociale omgeving zoals een familielid, vriend of bekende ter waarde van tenminste een weekinkomen van uw huishouden?

Dutch
bd138

Wat was het totale saldo van uw betaalrekeningen (dus niet spaarrekeningen en beleggingen) aan het begin van september 2009? Als uw totale saldo negatief was, zet u dan een minteken voor het bedrag. Wanneer u niet over dergelijke rekeningen beschikt, vult u hier dan een 0 in. Begin september 2009 was het totale saldo .. euro

Dutch
bd139

Wat was het totale saldo van uw spaarrekening(en), depositorekening(en), spaarbankboekje(s), spaarbrieven, spaarbewijzen en spaarbiljetten in het begin van september 2009? Wanneer u niet over dergelijke rekeningen beschikt, vult u hier dan een 0 in. Begin september 2009 was het totale saldo .. euro

Dutch
bd140

Wat was de totale waarde van uw beleggingen (groeifondsen, aandelenfondsen, obligaties, pandbrieven, aandelen, opties, etcetera) aan het begin van september 2009? Als de totale waarde negatief was, zet u dan een minteken voor het bedrag. Wanneer u geen beleggingen hebt, vult u hier dan een 0 in. Begin september 2009 was het totale saldo .. euro

Dutch
bd141

Bent u [if bd021=1 and bd131=1: of is uw partner] financieel getroffen door de economische ontwikkelingen van dit moment, bijvoorbeeld door daling van de aandelenmarkt, de huizenmarkt, de arbeidsmarkt, stijging van werkloosheid, gedwongen verkoop van huizen, waardedaling van bezittingen?

Dutch
bd142

Hebt u de afgelopen twaalf maanden een betalingsachterstand van meer dan twee maanden in het betalen van de huur of hypotheek gehad?

Dutch
bd143

Wat is de kans dat u [if bd021=1 and bd131=1: en uw partner] gedurende het komende jaar een betalingsachterstand in uw hypotheek/huur [if bd021=1 and bd131=1: zullen; else: zal] oplopen? U kunt dit aangeven op een schaal van 0 tot 100; waarbij 0 staat voor dat u er van overtuigd bent dat dit niet gaat gebeuren en 100 voor dat u er van overtuigd bent dat dit zeker gaat gebeuren.

Dutch
bd144

Wat is volgens u de kans dat het bedrag dat u aan AOW zult ontvangen als u 65 jaar wordt, LAGER is dan het AOW bedrag dat mensen ontvangen die vergelijkbaar zijn met u maar die vandaag 65 jaar worden? U kunt dit aangeven op een schaal van 0 tot 100.

Dutch
bd145

Wat is volgens u de kans dat het bedrag dat u aan AOW zult ontvangen als u 65 jaar wordt, HOGER is dan het AOW bedrag dat mensen ontvangen die vergelijkbaar zijn met u maar die vandaag 65 jaar worden? U kunt dit aangeven op een schaal van 0 tot 100.

Dutch
bd146

Wat is volgens u de kans dat het pensioen (dat u zelf hebt opgebouwd of via uw werkgever) dat u zult ontvangen als u 65 jaar wordt, LAGER is dan het pensioen dat mensen ontvangen die vergelijkbaar zijn met u maar die vandaag 65 jaar worden? U kunt dit aangeven op een schaal van 0 tot 100.

Dutch
bd147

Wat is volgens u de kans dat het pensioen (dat u opbouwt via uw werkgever of zelf) dat u zult ontvangen als u 65 jaar wordt, HOGER is dan het pensioen dat mensen ontvangen die vergelijkbaar zijn met u maar die vandaag 65 jaar worden? U kunt dit aangeven op een schaal van 0 tot 100.

Dutch
bd148-bd152

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledigingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
bd158

En als we denken aan grote aankopen zoals meubelen, wasmachines, televisies, auto's en dergelijke. Vindt u dat het nu voor mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen?

Dutch
ceiin

De volgende vragen gaan over de gevoelens die u ervaart wanneer u zich voorstelt hoe de financiële situatie van uw huishouden de komende 12 maanden zal zijn. Probeer te letten op de gevoelens die spontaan in u opkomen, en beantwoord de volgende vragen vlot. Het gaat om de gevoelens die meteen bij u opkomen.

Dutch
ex1

De volgende vragen gaan over uw betaal- en spaarrekeningen. [if (bd019=1 or bd019=2 or bd019=3) and bd021=1 and bd131=1 and bd022=1: Vaak hebben partners bezittingen op beider naam staan. Wilt u in dat geval de bezittingen opgeven die op beider naam staan én de bezittingen die alleen op uw eigen naam staan.] [if (bd019=1 or bd019=2 or bd019=3) and bd021=1 and bd131=1 and bd022=0: Vaak hebben partners bezittingen op beider naam staan. Wilt u in dat geval uitsluitend de bezittingen opgeven die alleen op uw eigen naam staan.] [if bd019=4 or bd019=5 or bd019=6 or bd019=7 or bd019=9: Wilt u uitsluitend de bezittingen opgeven die alleen op uw eigen naam staan.]

Dutch
intro

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt over de financiële situatie van uw huishouden, nu en in de toekomst. [wave 2: Misschien hebt deze vragen al eens eerder beantwoord. Sommige mensen veranderen wel eens van mening terwijl anderen vasthouden aan hun opinie. Om dit te onderzoeken is het nodig dat we deze vragen opnieuw stellen. Probeert u alstublieft gewoon spontaan antwoord te geven op de uitspraken zoals u er nu over denkt.]

Dutch