5
Sources
803
Studies
51855
Questions
623
Persons

Browse the data

Displaying 52481 - 52500 of 52658
Summary:

Hebben de gebeurtenis(sen) die u/je de afgelopen 12 maanden heeft/hebt meegemaakt invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag? Het gaat hierbij zowel om de werk als privé gebeurtenissen. Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Have the event(s) you experienced in the past 12 months affected your travel behavior? This concerns both work and private events.Multiple answers possible

Summary:

U heeft / Je hebt aangegeven: [INSERT ANSWER Q1731 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q1731] Welke gebeurtenis(sen) was of waren hierop het meest van invloed?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

You indicated: [INSERT ANSWER Q1731 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q1731] Which event (s) had the most influence on this?Multiple answers possible

Summary:

Kijkend naar de afgelopen 12 maanden, welke stellingen zijn dan op u van toepassing?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Looking at the past 12 months, which statements apply to you?Multiple answers possible

Summary:

U/Je gaf bij de vorige vraag het volgende aan: [INSERT ANSWERS Q155]. Heeft deze gebeurtenis invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

For the previous question you stated the following: [INSERT ANSWERS Q155]. Has this event influenced your / your travel behavior?Multiple answers possible

Summary:

Welke veranderingen in uw/jouw woonomgeving hebben zich de afgelopen 12 maanden voorgedaan?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

What changes have occurred in your living environment in the past 12 months?Multiple answers possible

Summary:

U/Je gaf bij de vorige vraag het volgende aan: [INSERT ANSWER Q157]. Heeft deze gebeurtenis invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

For the previous question you stated the following: [INSERT ANSWER Q157]. Has this event influenced your travel behavior?Multiple answers possible

Q46

Summary:

Wat is het mobiele telefoonnummer waarop we u/jou het beste kunnen bereiken? Uw/Jouw telefoonnummer wordt alleen gebruikt om u/je een herinneringssmsje te sturen als de periode waarin het dagboekje ingevuld kan worden bijna is verlopen. Uw/Jouw telefoonnummer zal niet aan derden worden...

Q46

Summary:

What is the (cell) phone number that we can best reach you on? Your telephone number will only be used to send you a reminder when the period in which the diary can be filled in has almost expired. Your telephone number will not be shared with third parties and will only be used for the...

Summary:

De vragenlijst is bijna afgelopen. Om analyses te kunnen doen met betrekking tot uw verplaatsingen, willen we graag de postcode en het huisnummer van uw woonadres weten. Postcode: [OPEN FIELD] Huisnummer: [OPEN FIELD]Deze gegevens worden alleen op algemeen niveau verwerkt en worden niet...

Summary:

The questionnaire is almost finished. In order to be able to analyze your movements, we would like to know the zip code and house number of your home address. Postcode: [OPEN FIELD] Housenumber: [OPEN FIELD]This data is only processed at a general level and is not used to identify you...

Summary:

Om analyses te kunnen doen met betrekking tot woon-werkverkeer, willen we graag weten op welk adres buitenshuis u het meest werkt. Straatnaam: [OPEN FIELD] Huisnummer: [OPEN FIELD] Plaats: [OPEN FIELD]Deze gegevens worden alleen op algemeen niveau verwerkt en worden niet gebruikt om u...

Summary:

To be able to do analyzes with regard to commuting, we would like to know at which address you work the most outside the home. Street name: [OPEN FIELD] Housenumber: [OPEN FIELD] Place: [OPEN FIELD]This data is only processed at a general level and is not used to identify you personally. If you...

Summary:

Op dit moment heeft u deze vragenlijst via het volgende e-mailadres ontvangen: *inlezen e-mailadres* Dit kan uw rechtstreekse e-mailadres zijn of het e-mailadres van het hoofd van uw huishouden. In het vervolg van dit onderzoek zouden we u graag rechtstreeks willen uitnodigen voor vragenlijsten...

Summary:

You currently receive this questionnaire via the following email address: *fill-in email address* This can be your own personal email or the email address of the head of your household. As a follow up to this research, we would like to invite you to participate in questionnaires and a diary for...

Pages