5
Sources
803
Studies
51855
Questions
623
Persons

Browse the data

Displaying 52521 - 52540 of 52658

Q25

Summary:

De hoofdkostwinner is degene binnen uw huishouden die aan het inkomen van het huishouden de belangrijkste bijdrage levert. Wie is de hoofdkostwinner in uw huishouden?U kunt zelf een keus maken als er sprake is van een exact gelijke bijdrage.

Q25

Summary:

The main income earner is the person in your household who makes the largest contribution to the total income of the household. Who is the main income earner in your household?You yourself can make a choice if, at issue, are exactly equal contributions.

Q4

Summary:

Wat is de relatie van ... met de hoofdkostwinner in uw huishouden?Onder ‘kind’ verstaan we ook ‘stiefkind’, ‘pleegkind’ etc. Onder ‘vader’ verstaan we ook ‘pleegvader’, ‘stiefvader’ etc. Hetzelfde is van toepassing op ‘moeder’, ‘broer’, ‘zus’, etc.

Q4

Summary:

What is the relationship of with the main income earner in your household?Under 'child' we understand this to also mean ‘stepchild’, ‘foster child’ etc. Under ‘father’ we understand this to also include ‘stepfather’, ‘foster father’ etc. The same applies for ‘mother’, ‘brother’, ‘sister’, etc...

Q5

Summary:

In NIPObase hebben wij de volgende woonpostcode voor u genoteerd. Wilt u aangeven of deze postcode juist is?

Q5

Summary:

In the NIPObase we have registered the following postal code for you. Will you please confirm if this postal code is correct?

Q7

Summary:

De volgende vragen gaan over de vervoermiddelen in uw huishouden. Welke van de volgende soorten vervoermiddelen zijn er in uw huishouden aanwezig?U kunt meerdere antwoorden geven.

Q7

Summary:

The following questions are about the transportation modes in your household. Which of the following types of transportation modes are present in your household?You can give multiple answers.

Q8

Summary:

Wilt u voor elke auto in uw huishouden (inclusief leaseauto’s en auto’s van de zaak) het kenteken noteren? Dit doen we om een aantal kenmerken van de auto vast te stellen, zoals het bouwjaar, de brandstofsoort en het merk en het model. Het kenteken wordt alleen gebruikt voor het Mobiliteitspanel...

Q8

Summary:

For each car (including lease cars and company cars) in your household, will you please include the registration number? We ask for this in order to determine a number of characteristics for each car, such as model year, type of fuel and the brand and model. The registration information is only...

Q9

Summary:

We vragen u naar de kentekens van de auto’s in uw huishouden, waarbij we beginnen met de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is. Wat is het kenteken van de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?Indien het een buitenlands kenteken betreft, maakt u dan gebruik...

Q9

Summary:

We ask for the registration numbers of the cars in your household, whereby we start with the car that you acquired most recent. What is the registration number of the most recent car in your household?If this concern a foreign registration number, then please use the Foreign registration...

Q37

Summary:

Dus het kenteken is (antwoord Q009 inlezen) , klopt dat?

Q37

Summary:

So the registration number is (answer Q009), is this correct?

Q10

Summary:

Hoeveel kilometers worden er gemiddeld per jaar met de auto met kenteken ... gereden?

Q10

Summary:

How many kilometers on average per year are driven in the car with registration ... ?

Q11

Summary:

De auto met kenteken [insert kenteken] is…

Q11

Summary:

The car with registration number [insert registration number] is…

Q12

Summary:

Wat is de bijtellingscategorie van deze auto met kenteken ... ?

Q12

Summary:

What is the addition (of the car's list price) category to taxable income for the car with registration ...?

Pages