5
Sources
926
Studies
52143
Questions
480
Persons

Browse the data

Displaying 52921 - 52940 of 53069

Q27

Summary:

You have indicated that you are not the gatekeeper. Who then is the gatekeeper in your household? The gatekeeper is the person in your household who maintains contact with TNS NIPO or does so most frequently.

Q26

Summary:

Het is belangrijk dat deze vragenlijst door de poortwachter wordt ingevuld. Wil [hij/zij] deze vragenlijst nu invullen?

Q26

Summary:

It is important that this questionnaire be completed by the gatekeeper. Will [he/she] please complete the questionnaire?

Summary:

U heeft aangegeven niet mee te willen doen. Waarom wilt u niet deelnemen?

Summary:

You indicated that you do not want to participate. Why not?

T5

Summary:

Een groot deel van de volgende vragen heeft u in een vorig jaar al eerder beantwoord, maar in een jaar kan veel veranderen. Daarom leggen we deze vragen nogmaals aan u voor.

T5

Summary:

Last year you already answered many of the folowing questions, but much can change in one year. We therefore ask you these questions once again.

Q25

Summary:

De hoofdkostwinner is degene binnen uw huishouden die aan het inkomen van het huishouden de belangrijkste bijdrage levert. Wie is de hoofdkostwinner in uw huishouden?U kunt zelf een keus maken als er sprake is van een exact gelijke bijdrage.

Q25

Summary:

The main income earner is the person in your household who makes the largest contribution to the total income of the household. Who is the main income earner in your household?You yourself can make a choice if, at issue, are exactly equal contributions.

Q4

Summary:

Wat is de relatie van ... met de hoofdkostwinner in uw huishouden?Onder ‘kind’ verstaan we ook ‘stiefkind’, ‘pleegkind’ etc. Onder ‘vader’ verstaan we ook ‘pleegvader’, ‘stiefvader’ etc. Hetzelfde is van toepassing op ‘moeder’, ‘broer’, ‘zus’, etc.

Q4

Summary:

What is the relationship of with the main income earner in your household?Under 'child' we understand this to also mean ‘stepchild’, ‘foster child’ etc. Under ‘father’ we understand this to also include ‘stepfather’, ‘foster father’ etc. The same applies for ‘mother’, ‘brother’, ‘sister’, etc...

Q7

Summary:

De volgende vragen gaan over de vervoermiddelen in uw huishouden. Welke van de volgende soorten vervoermiddelen zijn er in uw huishouden aanwezig?U kunt meerdere antwoorden geven.

Q7

Summary:

The following questions are about the transportation modes in your household. Which of the following types of transportation modes are present in your household?You can give multiple answers.

Q8

Summary:

Wilt u voor elke auto in uw huishouden (inclusief leaseauto’s en auto’s van de zaak) het kenteken noteren? Dit doen we om een aantal kenmerken van de auto vast te stellen, zoals het bouwjaar, de brandstofsoort en het merk en het model. Het kenteken wordt alleen gebruikt voor het Mobiliteitspanel...

Q8

Summary:

For each car (including lease cars and company cars) in your household, will you please include the registration number? We ask for this in order to determine a number of characteristics for each car, such as model year, type of fuel and the brand and model. The registration information is only...

Q9

Summary:

We vragen u naar de kentekens van de auto’s in uw huishouden, waarbij we beginnen met de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is. Wat is het kenteken van de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?Indien het een buitenlands kenteken betreft, maakt u dan gebruik...

Q9

Summary:

We ask for the registration numbers of the cars in your household, whereby we start with the car that you acquired most recent. What is the registration number of the most recent car in your household?If this concern a foreign registration number, then please use the Foreign registration...

Q37

Summary:

Dus het kenteken is (antwoord Q009 inlezen) , klopt dat?

Q37

Summary:

So the registration number is (answer Q009), is this correct?

Q10

Summary:

De volgende vragen zijn bedoeld voor [Naam], de [geslacht] van [leeftijd] jaar. Wil [hij/zij] aan dit onderzoek meewerken en de vragenlijst nu invullen?

Pages