5
Sources
936
Studies
52143
Questions
493
Persons

Browse the data

Displaying 52921 - 52940 of 53079
Summary:

We would like to know what you think of the questionnaire. Which grade (1-10) would you give the questionnaire?

Summary:

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen over deze vragenlijst?

Summary:

Do you have any other remarks concerning the questionnaire?

Q29

Summary:

Nieuwe deelnemer aan MPN

Q29

Summary:

New participant in the MPN

Q10

Summary:

De volgende vragen zijn bedoeld voor [Naam], de [geslacht] van [leeftijd] jaar. Wil [hij/zij] aan dit onderzoek meewerken en de vragenlijst nu invullen?

Q10

Summary:

The following questions are meant for [Name], the [gender] of [age] year. Does [he/she] want to participatie in this research and fill in the questionnaire?

Q1

Summary:

Deze vragenlijst is bedoeld voor 'de poortwachter'. Dat is degene in uw huishouden van wie de contactgegevens gebruikt worden voor alle correspondentie vanuit TNS NIPO. (Veelal is dat degene die zich heeft aangemeld voor NIPObase.) In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw...

Q1

Summary:

This questionnaire is intended for the gatekeeper in your household. The gatekeeper is the person in your household whose contact details are used for all correspondence with TNS NIPO. (This is often the person who registered for the NIPObase.) In this questionnaire we ask you a number of...

Q27

Summary:

U geeft aan dat u niet de poortwachter bent. Wie is volgens u de poortwachter binnen dit huishouden?De poortwachter is degene binnen uw huishouden die de contacten met TNS NIPO onderhoudt of dit het vaakst doet.

Q27

Summary:

You have indicated that you are not the gatekeeper. Who then is the gatekeeper in your household? The gatekeeper is the person in your household who maintains contact with TNS NIPO or does so most frequently.

Q26

Summary:

Het is belangrijk dat deze vragenlijst door de poortwachter wordt ingevuld. Wil [hij/zij] deze vragenlijst nu invullen?

Q26

Summary:

It is important that this questionnaire be completed by the gatekeeper. Will [he/she] please complete the questionnaire?

Summary:

U heeft aangegeven niet mee te willen doen. Waarom wilt u niet deelnemen?

Summary:

You indicated that you do not want to participate. Why not?

T5

Summary:

Een groot deel van de volgende vragen heeft u in een vorig jaar al eerder beantwoord, maar in een jaar kan veel veranderen. Daarom leggen we deze vragen nogmaals aan u voor.

T5

Summary:

Last year you already answered many of the folowing questions, but much can change in one year. We therefore ask you these questions once again.

Q25

Summary:

De hoofdkostwinner is degene binnen uw huishouden die aan het inkomen van het huishouden de belangrijkste bijdrage levert. Wie is de hoofdkostwinner in uw huishouden?U kunt zelf een keus maken als er sprake is van een exact gelijke bijdrage.

Q25

Summary:

The main income earner is the person in your household who makes the largest contribution to the total income of the household. Who is the main income earner in your household?You yourself can make a choice if, at issue, are exactly equal contributions.

Q4

Summary:

Wat is de relatie van ... met de hoofdkostwinner in uw huishouden?Onder ‘kind’ verstaan we ook ‘stiefkind’, ‘pleegkind’ etc. Onder ‘vader’ verstaan we ook ‘pleegvader’, ‘stiefvader’ etc. Hetzelfde is van toepassing op ‘moeder’, ‘broer’, ‘zus’, etc.

Pages